Verkoopsvoorwaarden

 1. Elke commerciële actie welke Aro bv aangaat wordt beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in offertes en/of andere schriftelijke stukken van Aro bv, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. De algemene voorwaarden van Aro bv primeren steeds op de algemene voorwaarden van de klant. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant gelden steeds slechts in ondergeschikte orde en voor zover deze niet in strijd komen met onderhavige voorwaarden en mits uitdrukkelijk door Aro bv zijn aanvaard geworden.

 2.  Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van Aro bv die ze uitvoert. Iedere verkoop, zelfs deze gedaan door onze   vertegenwoordigers, is voor Aro bv slechts bindend, na onze schriftelijke bevestiging.

 3. Prijsoffertes worden louter ter informatie gegeven. Zij zijn vrijblijvend zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt en wordt vermeld op de offerte. Een herziening van de prijzen is mogelijk gezien de huidige marktsituatie omtrent grondstofprijzen. Een bestelling of opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door Aro bv. In het geval dat de offerte wordt omgezet in een order, maakt de offerte mede deel uit van de contractuele documenten. Elke wijziging of aanvulling aan een offerte dient, om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te worden door Aro bv.

 4. Aro bv kan slechts overgaan tot het inplannen van de uitvoering van de werken nadat alle data hiertoe ondertekend door de klant werd teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. De levertijd gaat pas in op het moment dat Aro bv over alle nodige informatie en data beschikt ten behoeve van de uitvoering van het order. Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft Aro bv het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. De leveringsdatum kan door Aro bv worden uitgesteld indien materialen door toeleveranciers niet tijdig aangeleverd worden. Het uitstel, of de niet levering, alsook de vertraging in de uitvoering van werken geeft geen aanleiding tot een recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Elke wijziging in de bestelling heeft automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijn vervalt. Leveringstermijnen kunnen op initiatief van Aro bv worden geschorst indien de klant nalaat één van diens contractuele verbintenissen na te leven. Indien de klant 24u na het verkrijgen van de orderbevestiging van Aro bv nog wijzigingen wenst aan te brengen, zullen de eventuele meerkosten hiervoor steeds in rekening gebracht worden en komt de reeds opgegeven leveringstermijn te vervallen. Bij vernietiging van een bestelling of van een opdracht door onze klant of koper, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 20% op de totale waarde der verkochte waren of de prijs der prestatie.

 5. Aro bv is na afname van de goederen niet verantwoordelijk voor het gebruik en de plaatsing van de goederen in strijd met de regels van de kunst of het respect voor normaal gebruik. Vanwege de hygroscopische eigenschappen van onbehandeld hout, moeten bij afname van onbehandelde orders deze binnen de week behandeld worden. Aro is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten nadien.

 6. Klachten over gebrekkige of niet conforme goederen, over levering, uitvoering en/of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering en dit bij aangetekende zending of per mail. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Aro bv is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebrek weerhouden, doch zijn eigen aan de door Aro bv gebruikte materialen. Hout is een natuurproduct waarbij afwijkingen in kleuren en structuur voorkomen. Bij gelakte en gebeitste houten stukken kunnen kleurverschillen optreden. Niets van dit alles kan een reden zijn tot klacht of schadevergoeding.

 7. Goederen kunnen afgehaald worden bij Aro bv. Mits een transportkost kunnen de goederen afgeleverd worden op het leverings- of facturatie adres van de klant. Bij levering van de goederen bij de klant, dienen alle stukken gecontroleerd te worden op eventuele schade. Schade dient gemeld te worden op de levernota/factuur en kan onmiddellijk terug mee gegeven worden met de vrachtwagen. Eventuele zichtbare schade wordt nadien niet meer aanvaardt. Bij iedere levering wordt door de klant de levernota/factuur afgetekend voor ontvangst van de goederen. Indien bij levering de klant niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, kan in onderling overleg tussen Aro bv en de klant, de levering plaats vinden op het leveringsadres van de klant en zal een foto genomen worden als bewijs van levering. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Aro bv tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. Aro bv kan bij niet betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen. Aro bv houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, slechts indien deze gedeeltelijk is. Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de klant verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven. Bij terugvordering van de goederen wegens dit eigendomsvoorbehoud zal het eventueel betaalde bedrag als schadevergoeding aan de verkoper behouden blijven. Goederen die verwerkt en/of geplaatst worden bij derden zijn door de klant per definitie aanvaard waardoor klachten zoals transportschade niet meer aanvaardt kunnen worden.

 8. Indien er, na overleg met Aro, geleverd wordt op bok, zal hiervoor een borg gevraagd worden. Bij het retour komen van de bok, zal de waarborg gecrediteerd worden. Aro heeft het recht op het terughalen van de bok binnen een termijn van 30 dagen na levering. Bij niet retour komen van de bok, zal de kostprijs hiervan aangerekend worden. Bij schade aan de bok zal de schade doorgerekend worden.

 9. Aro bv zal enkel maar gehouden zijn tot het vrijwaren voor verborgen gebreken indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan en volgende drie voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
  – het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld,
  – de goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst,
  – de goederen werden en worden in normale omstandigheden gebruikt.
  De waarborg voor verborgen gebreken kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging door de koper, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon. Om als klant beroep te kunnen doen op de waarborg voor verborgen gebreken dient deze iedere klacht in verband met verborgen gebreken aangetekend mee te delen binnen de 8 dagen nadat deze het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen. Bij zowel zichtbare als verborgen gebreken waarbij de aansprakelijkheid van Aro bv zou kunnen weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot de vervanging ervan en maximaal het bedrag van de bedongen koop- dan wel uitvoeringssom, wat dat onderdeel betreft.

 10. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Malle; het aanbieden van wissel of ontvangkaart doet geen afbreuk aan deze bepaling. Aro bv heeft steeds het recht om van de klant een contante betaling te vragen indien er indicaties zijn dat de solvabiliteit van de klant niet optimaal is. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Aro bv betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Voor zover de factuur integraal betaald wordt binnen de 8 dagen na factuurdatum, heeft de koper recht op een korting van 1%. Een eerste levering aan een nieuwe klant wordt steeds contant bij de levering van de goederen betaald, met een korting van 1%. Een eventueel toegekende betalingstermijn of -uitstel is enkel op de overeenkomst of factuur van toepassing waarvoor dit akkoord is gegeven en kan nooit naar andere bestellingen, leveringen of facturen worden uitgebreid. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 12% per jaar tot datum effectieve betaling. Bovendien zal bij elke laattijdige betaling het factuursaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% worden verhoogd (met een minimum van € 65).
  Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Aro bv het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt Aro bv zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht niet volledig werd betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsplicht langs de zijde van de klant heeft Aro bv het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Alle innings- en protestkosten, hetzij aanvaarde of niet aanvaarde wissels, hetzij zegels van de postontvangkaarten, bank- of discontokosten, van aangetekende brieven, zijn ten laste van de koper. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

 11. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. +32 50 32 35 95 en fax 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.